Beleid en jaarverslagen

De Milieuvereniging Land van Cuijk stelt zich ten doel:

a. het bevorderen van milieuhygiëne, duurzaamheid (Brundtland-definitie), en leefbaarheid in de meest uitgebreide zin;
b. het nastreven van behoud, bescherming en verbetering van natuur, flora en fauna en landschap in de meest uitgebreide zin.
Zij is niet gebonden aan enige partij of groepering op economisch, politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gebied. Het werkgebied bestrijkt het hele Land van Cuijk dat bestaat uit de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer.

Het beleidsplan van milieuvereniging Land van Cuijk wordt elk jaar gemaakt en gepresenteerd op de jaarvergadering.
Ook wordt tijdens elke jaarvergadering een jaarverslag gepresenteerd van ondernomen activiteiten.

BELEIDSPLAN 2016

Als milieuvereniging zijn we ervan overtuigd dat onze samenleving groeperingen nodig heeft die andere dan economische belangen willen behartigen. In het brede scala van dergelijke organisaties kiest de milieuvereniging positie in de behartiging van leefbaarheid en leefmilieu van mens, plant en dier. De beïnvloeding van beleidsbeslissingen is daarbij het belangrijkste doel. Het belangrijkste maar niet het enige. De belangrijkste middelen die de milieuvereniging heeft om daarbij voldoende afweging voor het milieu na te streven zijn de volgende:

 1. Communicatie en voorlichting
 2. Deelnemen aan ontwikkelingen die ten doel hebben natuur en milieu te verbeteren.  
 3. Aanspreken van besturen, organisatie en partijen die mede beslissen over ontwikkelingen.
 4. Het voeren van procedures en rechtszaken

Ten aanzien van 1: moderne media (website, twitter, facebook) en kranten moeten we gebruiken om onze boodschap uit te dragen en de samenleving bewust te maken van de gewenste en ongewenste gevolgen van ontwikkelingen. We kunnen daarmee ook informatiepunt en vraagbaak zijn voor mensen die vragen hebben over of invloed willen hebben op milieuontwikkelingen in hun omgeving. Zelf activiteiten opzetten die samenhangen met directe bescherming van leefomgeving van mens, dier en plant zijn daarin ook van groot belang. Speciale aandacht moet er zijn voor het betrekken van de jeugd bij de natuur. De bekende leskisten hebben die functie. Maar we moeten ons bezinnen op andere bijdragen aan projecten voor de jeugd. Daarmee kunnen we jongeren bewust maken van het belang van je inzetten voor verbetering van het milieu

Ten aanzien van 2: Samenwerking met andere organisaties in de regio maar ook regio-overstijgend is daarbij een belangrijk middel. We kiezen er voor om deel te nemen aan projectgroepen en klankbordgroepen om op die manier ontwikkelingen van nabij te kunnen volgen en invloed uit te oefenen. Je in een vroeg stadium uitspreken tegen milieubelastende plannen kan de invloed daarop negatief beïnvloeden. Ondersteuning van groeperingen die daarin een meer oppositionele rol kiezen blijft mogelijk.

Ten aanzien van 3: Voor politieke partijen, gemeentebesturen, provincies, waterschappen, landbouworganisaties willen we graag gesprekspartner zijn om liever vooraf regelgeving, plannen en besluitvorming te beïnvloeden dan achteraf te moeten protesteren.

Ten aanzien van 4: de wetgeving heeft zich zodanig ontwikkeld dat er weinig mogelijkheden zijn. Dat houdt in dat dit middel door de MLvC slechts dan zal worden ingezet als we goede kansen op succes zien.

De praktijk zal ertoe leiden dat we als vereniging speerpunten zullen kiezen die zich vanuit de actualiteit in onze omgeving aandienen. Op dit moment is dit de overlast die de samenleving ondervindt van de intensieve veehouderij. De problematiek van mestoverschot en geurbelasting zijn de belangrijkste items. Onze deelname in het burgerplatform “minder beesten” is daarbij een belangrijk middel.

Om de vereniging toekomstbestendig te maken is het van belang om een bredere groep mensen aan te spreken. Het mediabeleid, de uitvoering daarvan en gebruik van moderne media neemt daarin een belangrijke plaats in.

 

Jaarverslag 2015

 • Bestuurszaken

In 2015 zijn er 10 openbare bestuursvergaderingen geweest, die door steeds 4 à 6 leden – naast de bestuursleden – worden bijgewoond, alle in gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ te St. Hubert.
De vereniging heeft in 2015 in totaal 201 poststukken ontvangen en er 40 verstuurd.         

Op de ledenvergadering van 2015 hebben we een nieuwe voorzitter van onze vereniging gekozen: Theo Wijnhoven, als opvolger van Dick Schaap, die, vanwege een nieuwe baan in België, het voorzitterschap heeft moeten neerleggen.

 • Werkgroepen e.d.

In de volgende werk- of klankbordgroepen zaten (en zitten nog steeds) leden van onze vereniging:

-Gemeentelijke Werkgroep Natuur en Milieu Cuijk;
-de Werkgroep Spoordijk (intergemeentelijke werkgroep die plannen moet ontwikkelen voor de Spoordijk die door Beugen, Haps, St. Hubert en Mill loopt);
-het pilot Hooge Raam en Lage Raam;
-de klankbordgroep ‘rondweg Haps’;
-de werkgroep Structuurvisie Mill;
-de klankbordgroep Structuurvisie Buitengebied Sint Anthonis;
-het Peelhorst-overleg;
-de samenwerking Heimolen Sint Hubert;
-het groenoverleg Waterschap Aa en Maas;    
-de projectgroep beekherstel Graafsche/Lage Raam in de Verborgen Raamvallei;
-de klankbordgroep rond de mestverwerkingsfabriek MACE;
-de klankbordgroep geurbeleid Sint Anthonis;
-de klankbordgroep herijking subsidiebeleid Mill en St. Hubert.

 • Mestverwerking

Steeds blijft de druk vanuit de boerenorganisaties en politiek om mestverwerking in welke vorm dan ook letterlijk een plek te geven. De MLvC is geen fan van deze end-of-pipe oplossing. Het houdt de veestapel in stand en het zou best eens kunnen, dat door mestverwerking de druk van de ketel gaat en er weer meer beesten komen. Onder een landelijke LTO-lobby is er een verwerkingsplicht gekomen. Dit omdat zonder een constante "bruine stroom" richting fabrieken het economisch niet uit kan. Nu stelt men dat het moet van de politiek, en dat men het dan ook niet tegen mag houden. De maatschappelijke discussie verstomt echter niet. Steeds meer burgers verzetten zich, al dan niet als gevolg van de stank van bestaande bedrijven, die voor een slecht imago zorgt.

De MLvC heeft zitting in een klankbordgroep rond de mestverwerkingsfabriek MACE in Landhorst. We hebben ervoor gekozen het gesprek te blijven aangaan. Het is voor onze vereniging helder, dat - als het tot een procedure komt - een volledige Milieueffectrapportage onontbeerlijk is. Dit inclusief de gevolgen voor de hele regio. Daaronder ook begrepen de aanzuigende werking op de veehouderij en de cumulatie van meerdere fabrieken in de regio.

Daarnaast heeft de Provincie Noord-Brabant – zoals aangekondigd in het bestuursakkoord “Beweging in Brabant” - het initiatief genomen om samen met partners te komen tot een gedragen mestbeleid. Daartoe heeft ze vertegenwoordigers van boeren, milieuorganisaties, burgercomités, gezondheidsinstanties, gemeenten, waterschappen en kennisinstellingen uitgenodigd om, middels zogenaamde regiodialogen, hierover van gedachten te wisselen. De MLvC neemt hier ook aan deel. Onze oplossing voor het mestprobleem: minder beesten. Samen met andere groeperingen vormen we het Burgerplatform Minder Beesten.

 • Leskistenproject

De leskisten zijn ontwikkeld door de werkgroep Millse Schoolgidsen, en tijdens het werken met deze leskisten ligt de nadruk op natuurbeleving in de eigen omgeving, want je hoeft echt niet ver weg om een heleboel moois te ontdekken. De ervaring leert dat kinderen heel veel zien als je bezig bent met een natuurproject en dat ook heel veel kinderen enthousiast worden tijdens de projecten. Maar eigenlijk geldt dat ook voor volwassenen. Hoe meer men te weten komt over de natuur, hoe interessanter het wordt. Maar dat moois moet wel eerst ontdekt worden…..

Het schooljaar 2015/2016 hebben 4 scholen en een kinderdagopvang in de gemeente Mill en Sint Hubert gebruik gemaakt van het aanbod van leskisten. Er zijn in totaal 20 verschillende leskisten uitgeleend. Alle projecten zijn op volledigheid doorgekeken, en er zijn foto’s toegevoegd bij verschillende leskisten. Met de nieuwe website van de MLvC is ook de projectenmap vernieuwd, wat er toe geleid heeft dat ook scholen buiten de gemeente Mill en Sint Hubert gebruik maken van de informatie die in de projectenmap staat, zoals het boeken van een excursie.

 • Afval scheiden op Braderie St. Hubert

Zoals gebruikelijk de laatste jaren hebben we weer afval gescheiden op de Braderie “St. Hubert op z’n Best”. Dit jaar voor de dertiende keer.

 • INFO

Kees de Bruijn is de redactie medio 2015 als nieuwe hoofdredacteur komen versterken.

Afgelopen jaar zijn er weer 3 INFO’s verschenen. In de eerste INFO is o.a. aandacht geschonken aan de waterschapverkiezingen van 18 maart 2015, aan het Internationaal jaar van de  Bodems en aan het plan van de Millse wethouder Jos van den Boogaart om CO²-uitstoot in eigen omgeving te compenseren. De tweede INFO had als thema bodem, en de derde was gewijd aan natuurparels in het Land van Cuijk.

 • Website

De website is door ICT Today uit Tilburg vernieuwd, waardoor deze overzichtelijker geworden is, en gebruiksvriendelijker (ook voor de webbeheerder). Hierop staan nu onder andere twitterberichten, die ook via twitter@mlvc.nl te volgen zijn.

 • Lelieteelt

We hebben een brief naar de 5 colleges van B&W in het Land van Cuijk gestuurd met de vraag hoe ze met betrekking tot de lelieteelt vorm geven aan de in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden opgenomen zorgplicht ten aanzien van de bewoners van hun gemeente en de recreanten in het Land van Cuijk. Dit naar aanleiding van mensen die ons hun zorgen uiten over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, en naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad uit 2014 en een uitzending van Zembla (http://zembla.vara.nl/seizoenen/2013/afleveringen/21-11-2013).

De 5 gemeenten in het Land van Cuijk menen dat ze niets aan het probleem van de lelieteelt hoeven te doen, omdat het de goede kant op gaat. Omdat wij menen dat dit niet zo is, hebben we proberen te achterhalen op hoeveel plekken in het Land van Cuijk lelies geteeld worden. Dit is ons niet gelukt, zodat we deze kwestie verder hebben laten rusten.

 • Interview bij LOM

De LOM (Lokale Omroep Mill) heeft onze voorzitter uitgenodigd voor een interview van een uur. Daar op dat moment de voorzitterszetel vacant was, heeft onze vicevoorzitter de uitnodiging aangenomen.

 • Gebiedsproject Verborgen Raamvallei

Dit project, met als motor Waterschap Aa en Maas, heeft een visie opgeleverd die nu uitgewerkt wordt in 11 deelprojecten, met elk een eigen werkgroep. De MLvC zit in 7 daarvan, onder andere ‘Beekherstel in het stroomgebied van de Lage Raam’, ‘Cultuurhistorie’ en ‘Verkeer en recreatie’

 • Pontje over de Lage Raam

Als onderdeel van het wandelpad dat bij de Heimolen in Sint Hubert begint, hebben we een vergunning aangevraagd – en gekregen – voor een trekpontje over de Lage Raam. Het Waterschap Aa en Maas heeft toegezegd de taluds aan te leggen ter hoogte van het punt waar het trekpontje komt, en geld over te maken voor de aan te leggen trappen. Ook de gemeente Mill en Sint Hubert levert een financiële bijdrage.

 • Geurbeleid

De evaluatie van de Wet Geurhinder en Veehouderij heeft opgeleverd dat er een enorm verschil is tussen de ambtelijk vastgestelde stank (‘het valt wel mee’) en de door burgers – 13.000 geënquêteerde burgers! – werkelijk ervaren stank (‘het stinkt erg’; wel 2 tot 4 keer zoveel als het ambtelijk model aangeeft). Er zitten dus véél meer mensen in de stank dan op grond van het model voorspeld was. Wil je minder stankgehinderden, dan zal de normering dus aangepast moeten worden.

We hebben de 5 gemeenten in het Land van Cuijk een brief gestuurd met daarin een aantal vragen over de geurnormen. Deze vragen konden de gemeenten (nog) niet beantwoorden, omdat ze hun eigen geurbeleid nog moeten evalueren. De gemeente Sint Anthonis heeft hiertoe een werkgroep in het leven geroepen, waarin de MLvC ook zit.

De nieuwe geurverordening van Boxmeer hebben we bestudeerd, maar uiteindelijk hebben we geen zienswijze hebben ingediend, omdat de verordening goed in elkaar zit.

 • Schaartven

De gemeente Boxmeer wil het Schaartven, inclusief ca. 60 hectare grond, ter exploitatie overdoen aan anderen. Hoewel we liever geen commerciële exploitatie van dit gebied zien, moeten we er rekening mee houden dat dit tóch gaat gebeuren. De werkgroep Schaartven van de gemeente Boxmeer heeft het gebied verdeeld in 4 stukken die apart of gezamenlijk verkocht of verpacht worden. Daarbij wil ze maximaal 50% van het gebied omheinen voor recreatieve doeleinden. Wij hebben ze voorgesteld voor de omheining geen hek te gebruiken, maar struweel, meidoorns of iets dergelijks; iets wat het moeilijk maakt voor mensen maar niet onmogelijk voor dieren om binnen te komen. En als uitgangspunt zou wat ons betreft moeten gelden: natuurwaarden moeten boven recreatieve waarden gaan.

We hebben ook ingesproken bij een commissievergadering, en niet zonder succes, want de gemeenteraad van Boxmeer heeft besloten dat de EHS- en EVZ-gebieden in het Schaartven niet voor bebouwing (vakantiehuisjes e.d.) verkocht mogen worden.