Acties

Provinciale Regiodialogen

Door de MLvC wordt deel genomen aan de regiodialogen in de provincie Noord Brabant. Dit op verzoek van het provinciebestuur dat de problematiek van de veedichtheid en de mestoverschotten nog voor de zomer van 2016 wil bespreken. Het zijn soms stevige, maar goeie gesprekken. Wij gaan er van uit dat er voor de zomer een aangepast beleid plaats vindt, dat de kentering in luidt van een duurzamer denken met betrekking tot de veehouderij.

 

Biodiversiteit en bodem

Er vindt structureel overleg plaats tussen de MLvC en de gemeente Cuijk. Deze gemeente is zeer geinteresseerd in een aanpak om de biodiversiteit en het organisch stofgehalte van de bodem weer op peil te brengen. Er hebben inmiddels twee gesprekken plaats gevonden, waaraan door tal van deskundigen is deelgenomen. Een vervolggesprek ligt in het verschiet. Het is goed om te ervaren, dat de zorgen om onze bodem breed gedragen worden.