Gemeente Boxmeer rijdt scheve schaats

Varken in stalNa meer dan 13 jaar zijn de oude varkensstallen van Cornelissen BV op Hoekstraat 14 in Rijkevoort nog steeds niet voorzien van de vereiste luchtwassers. Zelfs na een verzoek om handhaving lijkt de gemeente weinig zin te hebben om hiertegen op te treden. Een chronologisch overzicht:

20 juli 2004. De gemeente Boxmeer verleent een milieuvergunning voor Hoekstraat 14 en 16. Volgens deze vergunning mag er op Hoekstraat 16 een zeugenstal voor 900 zeugen worden gebouwd als er op de twee oude stallen op Hoekstraat 14 luchtwassers komen met een ammoniakverwijderingsrendement van 70%. De stal op Hoekstraat 16 wordt gebouwd, de luchtwassers komen er niet...
Zie milieuvergunning 20-07-2004, overzichtstekening, tekening Hoekstraat 14, tekening Hoekstraat 16.

15 juli 2008. De gemeente Boxmeer verleent een milieuvergunning voor een grote vleesvarkensstal op Hoekstraat 14, onder de voorwaarde dat er op de twee oude stallen op Hoekstraat 14 luchtwassers met een rendement van 95% komen. De buren zien de bui al hangen en sturen een zienswijze. De gemeente neemt in de vergunning het voorschrift op dat de nieuwe stal pas in gebruik genomen mag worden als de twee oude stallen van een luchtwasser zijn voorzien. De vleesvarkensstal wordt gebouwd en in gebruik genomen, de luchtwassers komen er nog steeds niet...
Zie milieuvergunning 15-07-2008 en tekening Hoekstraat 14.

19 juli 2017. Buurman Peeters (Hoekstraat 7) vraagt de gemeente handhavend op te treden. Hij vraagt de gemeente ervoor te zorgen dat de oude stallen op Hoekstraat 14 niet langer in afwijking van de vergunning gebruikt worden. Zie verzoek om handhaving.

19 oktober 2017. De raadsfractie SP stelt vragen aan het college. Klopt het dat Cornelissen BV met belastinggeld wordt geholpen om de overbelaste situatie op Hoekstraat 12 (andere buurman) op te lossen door deze woning op te kopen?

16 november 2017. De gemeente Boxmeer heeft het verzoek om handhaving beoordeeld en komt tot een wel heel bijzondere conclusie. Volgens de gemeente staan er alleen op Hoekstraat 16 oude stallen. En aangezien meneer Peeters in zijn verzoek schrijft over oude stallen, heeft zijn verzoek volgens de gemeente betrekking op Hoekstraat 16 in plaats van op Hoekstraat 14!? De gemeente wijst het verzoek om handhavend op te treden op Hoekstraat 14 toe. Waarom? Omdat de gemeente de firma Cornelissen net een last onder dwangsom heeft opgelegd vanwege allerlei mankementen aan de luchtwassers op Hoekstraat 16!? Zie besluit op verzoek om handhaving.

20 november 2017. Peeters maakt direct bezwaar tegen het besluit van de gemeente Boxmeer. Hij geeft aan dat zijn verzoek wel degelijk betrekking heeft op Hoekstraat 14 en vraagt de gemeente daar alsnog voortvarend te gaan controleren en handhaven.

22 november 2017. De secretaris van de bezwarencommissie bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift. Hij stelt voor de behandeling van het bezwaarschrift op te schorten, omdat de gemeente heeft laten weten alsnog een controle te laten uitvoeren op Hoekstraat 14.

28 november 2017. De gemeente beantwoordt de vragen van de raadsfractie SP. (De antwoorden worden op 16 januari 2018 openbaar gemaakt.) Volgens het college heeft de raad opdracht gegeven om na te gaan op welke wijze in de overbelaste situatie verbetering kan worden gebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar bestaande subsidieregelingen, zoals de provinciale Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant. Volgens het college is uit onderzoek gebleken dat de ondernemer onderneemt binnen de hem vergunde rechten en dat de voorschriften uit de vergunningen worden nageleefd!? Een bijzondere bewering, want dat “onderzoek” vond op Hoekstraat 14 pas plaats op 6 december 2017 en op Hoekstraat 16 was op 2 november 2017 een last onder dwangsom opgelegd! De raad wordt hier bewust op het verkeerde been gezet!

6 december 2017. De Omgevingsdienst Brabant Noord voert een milieucontrole uit op Hoekstraat 14 en constateert diverse overtredingen:

  • Stal 1 en 2 zijn niet voorzien van een luchtwasser;
  • In stal 3 liggen 360 varkens te veel (in plaats van 12 afdelingen voor 180 vleesvarkens zijn er 14 afdelingen gebouwd);
  • Er is geen wasplaats voor vrachtwagens en geen hygiënesluis;
  • Op stal 3 staat een luchtwasser met 85% in plaats van 95% emissiereductie;
  • Er mankeert van alles aan de werking, de installatie en het onderhoud van de luchtwasser op stal 3.

20 december 2017. De gemeente wijzigt het besluit van 16 november 2017. De gemeente ziet geen aanleiding het handhavingsverzoek ook ten aanzien van Hoekstraat 14 toe te wijzen.  De geconstateerde overtredingen zijn volgens de gemeente “van geringe ernst”!? Daarom stuurt de gemeente de firma Cornelissen slechts een waarschuwingsbrief. Cornelissen moet de overtredingen binnen 3 maanden beëindigen. Zie aanvullend besluit op verzoek om handhaving.

27 december 2017. Peeters maakt bezwaar tegen het besluit van 20 december 2017.

6 februari 2018. Hoorzitting van de bezwarencommissie waar het bezwaar van meneer Peeters wordt behandeld. De bezwarencommissie brengt binnen 4 weken advies uit aan de gemeente. Het college moet uiterlijk 22 maart 2018 een besluit nemen op het bezwaarschrift van meneer Peeters.

Naar nieuwsoverzicht