Mestfabriek MACE in beslissende fase

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als er één beeldspraak van toepassing is op het onderwerp ‘mestfabrieken’, dan is het deze wel. Het is namelijk in het algemeen makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen. En dit is helemaal van toepassing op de plannen van MACE.

Het vertrouwen in de vee-industrie is weg bij de bevolking. De weerstand tegen de uitwassen van de veehouderij wordt steeds groter. Eén van die uitwassen is MACE, een initiatief voor de grootste mestfabriek van Europa met een capaciteit van 500.000 ton bij het dorp Landhorst. Het net van lobbyisten en slippendragers van de vee-industrie sluit zich langzaam rond de bewoners van Landhorst. Op dit moment zijn er drie spelers van belang. Het Waterschap, de gemeentelijke politiek en Gedeputeerde Staten.

Waterschap
Van Waterschap Aa en Maas, met Water Natuurlijk als één van de bestuurders, zou je mogen verwachten dat zij het belang van het water dienen. Nee dus. Zij hebben de aanmeldingsnotitie uitsluitend beoordeeld in het kader van de Waterwet en dan kan het. De conclusie dat dan geen uitgebreide MER nodig is, is een politieke conclusie. Niet vreemd met een CDA voorman als lid van het dagelijks bestuur namens Water Natuurlijk in het Dagelijks bestuur van het Waterschap. Als mosterd na de maaltijd wil men voor de vorm wel vragen stellen aan het dagelijks bestuur (zie het tweede deel van dit bericht), maar dan is de beslissing al lang gevallen. Dat gebeurt op dinsdag 29 september 2015 in Gedeputeerde Staten.

Aanvulling van het bestuur van de Milieuvereniging:

Op 3 november 2015 vond een verhelderend gesprek plaats tussen de milieuvereniging en enkele mensen van Water Natuurlijk. Zij hebben zich geërgerd aan deze passage. In het gesprek hebben ze hun positie en de gebruikte procedures nader toegelicht. Het moment van het naar buiten komen van de vragen heeft voornamelijk te maken met die procedures. De milieuvereniging had een andere verwachting. Wij hadden eerder de indruk gekregen dat Water Natuurlijk nog op korte termijn de beslissing zou kunnen beïnvloeden.

In het gesprek is nogmaals vastgesteld dat we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de behartiging van natuur en milieu hoog in het vaandel hebben staan. Maar juist de invalshoek van ieders verantwoordelijkheid heeft geleid tot onbegrip onzerzijds zoals die verwoord is in bovenstaande passage. Met de toelichting die we kregen is het ons duidelijk geworden dat ook de doelstelling van Water Natuurlijk  geen andere is geweest dan, binnen hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden, natuur en milieu te dienen.

Conclusie is dat een minder scherpe toon in deze passage meer recht gedaan zou hebben aan de inspanningen die Water Natuurlijk heeft verricht om een optimale procedure (dus met MER) voor MACE in Landhorst te krijgen.

Gemeentelijke politiek
De talk of the town in gemeente Sint Anthonis leert dat men ook daar het net aan het strak trekken is. Binnen het CDA heerst kadaverdiscipline. Dus men stemt bij het afgeven van een Verklaring van geen Bedenkingen allemaal voor de verandering van het bestemmingsplan. Politieke partij SAN, die met het CDA een coalitie vormt in de gemeentepolitiek van Sint Anthonis, zal tegen stemmen, maar heeft niet de meerderheid. Een lastig parket voor SAN. Als dit niet leidt tot een coalitiebreuk, dan kan men SAN na de volgende gemeenteraadsverkiezingen opvegen.

Gedeputeerde Staten
De enige partij die nog wat lucht kan geven aan de bevolking van Landhorst, is Gedeputeerde Staten. Nu het CDA niet meer in het collegezit, behoort dat tot de mogelijkheden. GS zouden de adviezen van de GGD en Mobilisation serieus kunnen nemen en een uitgebreide MER-procedure kunnen eisen. Als men dat niet doet springt men weer op het paard en is het vertrouwen in de politiek verder weg dan ooit. De beslissing van Gedeputeerde Staten op dinsdag 29 september is dus een belangrijke.

 


Hieronder staan de vragen die Water Natuurlijk aan het dagelijks bestuur van het Waterschap gesteld heeft


Vragen met betrekking tot mestverwerking MACE in Landhorst

De fractie WN heeft vernomen dat er door het waterschap een advies is uitgebracht voor een nieuw mestverwerkingsbedrijf van MACE in Landhorst. Het gaat om een nieuwe mestfabriek met een capaciteit van 500.000 ton en daarmee de grootste van Europa.

Het plan is getoetst op basis van de Waterwet aan de hand van de Richtlijn voor mestverwerking.

WN is het er mee eens dat in het advies is aangegeven dat de geplande fabriek voldoet aan de eisen, die in de Richtlijn voor mestverwerking zijn opgenomen, omdat in het plan de Best Beschikbare Techniek (omgekeerde osmose) is opgenomen.

Wij zijn het er echter niet mee eens dat in de beoordeling ook is aangegeven dat er geen MER zou hoeven te worden gemaakt. Immers voor deze beoordeling zijn meerdere aspecten van belang zoals bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s.

Daarvoor heeft de GGD een advies geschreven waarin is aangegeven dat er nog onvoldoende gegevens zijn om tot een goed oordeel hierover te komen.

Daarnaast zijn wij van mening dat er ook rekening gehouden zou moeten worden met de cumulatieve effecten van meerdere soortgelijke bedrijven in dezelfde omgeving, die allemaal direct of indirect een lozing hebben op de Lage Raam.

Tevens vragen wij ons nog af of inmiddels aangetoond (met meetgegevens bij bestaande bedrijven) is of bij het toepassen van omgekeerde osmose inderdaad alle ongewenste stoffen worden weggenomen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan geneesmiddelen, antibiotica en resistente bacteriën.

Vragen

  1. Is het terecht dat in het advies is opgenomen dat er geen MER procedure nodig is? Zo nee, zou u dat nog willen rechtzetten richting provincie?
  2. Zijn er meetgegevens beschikbaar van soortgelijke bedrijven waarin met name gekeken is of alle ongewenste stoffen inderdaad worden verwijderd bij het toepassen van omgekeerde osmose. Met name zouden wij willen beschikken over betrouwbare meetgegevens voor geneesmiddelen, antibiotica en resistente bacteriën.
  3. Moet er bij een beoordeling ook niet worden gelet op cumulatieve effecten van soortgelijke bedrijven?

Water Natuurlijk
September 2015

Naar nieuwsoverzicht