2020

Deze uitgave van Bladgroen is een extra dik nummer omdat het een jubileumuitgave is: onze vereniging bestaat veertig jaar. Het was de bedoeling deze uitgave rond ons jubileumfeest, op 7 juni, te laten verschijnen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.
Het feest gaat vooralsnog niet door, het bestuur denkt na over een andere invulling. Wat wel doorgaat is het verschijnen van ons verenigingsblad.

In dit nummer blikken we kort terug op de afgelopen 4 decennia, en kijken we vooruit. Zo beschouwen we de situatie van het Land van Cuijk aan de hand van het verander(en)d landschap. Meer specifiek kijken we in het westelijk deel van onze regio hoe een slechte ontwikkeling (ruilverkaveling) kan omslaan in een goede (Raamvallei), en in het oostelijk deel beschouwen we de ontwikkelingen in het Maasheggengebied.
Ook kijken we naar de mobiliteit(sproblemen): welke plannen zijn er, en hoe kijken wij daar tegen aan?

Een tweetal ‘wapenfeiten’ van onze vereniging worden wat uitvoeriger besproken: de kwestie rond het Noordereiland en het Mills Model.
Tot slot zijn er columns van Hein Jansen en Geurt Fransen (die in de beginjaren van de vereniging lid werden en dat vele jaren bleven) en onze voorzitter, die ook nog een verhaal over onze juridische strijd levert.
Bladgroen, zomer 2020, jubileumnummer.

 

In deze Bladgroen passeren diverse onderwerpen de revue. Een groot deel van dit blad is gewijd aan het verschijnsel ‘ecodorp’. Wat is dit? Wij hebben bewoners van ecodorp Boekel naar hun visie gevraagd.
Aan water worden drie artikelen gewijd: één over de verdroging, een tweede over ecologisch oeverbeheer, en een derde over de drinkwatervoorziening, waarvoor we een voorstel op hoofdlijnen presenteren om het gebruik anders te belasten.
In het volgende nummer van Bladgroen gaan we dieper in op de nieuwe Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. In dit nummer alvast een kleine inleiding.
En verder een artikel over omzetten van CO 2 in brandstof voor vliegtuigen, een pleidooi om klimop te redden, de stand van zaken m.b.t. ons ‘bomenproject’ en een column over transitie.

Bladgroen, Herfst 2020.