2023

 

Omgevingsvisie Land van Cuijk.

Het Land van Cuijk is de gemeente in Brabant met de grootste oppervlakte aan landelijk gebied.
Dat biedt kansen. Echter, de leefomgeving waaronder lucht, water, bodem, natuur en ruimtelijke ordening, staat onder druk. De problemen zijn groot. De omgevingsvisie moet kaders scheppen voor de uitvoering van de Omgevingswet.
Voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk biedt de nieuwe Omgevingswet de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen. De Omgevingswet staat namelijk voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving, en dat is inclusief de belangen van natuur en milieu en de gezondheid van de inwoners.

Omgevingsvisie MLvC 2023.

Zie ook: Omgevingswet.

 

 

Duurzaam is een van die woorden die de laatste jaren veel gebruikt maar ook misbruikt worden. In 1987 heeft de VN-commissie Brundlandt al een prima omschrijving gegeven. U komt die vaker in deze Bladgroen tegen:

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen.

Bladgroen oktober 2023.

 

 

 

 

 

n deze zeer goed gevulde Bladgroen komen diverse onderwerpen aan de orde. Zo is er een overzicht van de activiteiten die we ondernemen in het artikel “Waar zijn we mee bezig?”.
Over iets waar we in het verleden mee bezig zijn geweest, het verdwijnen van het boerenbondgebouw in Wanroij, staat een fotocollage in deze editie.
Daarnaast staan er artikelen in over (het herstel van) de biodiversiteit in het Maasheggengebied, over de duurzaamheidregelgeving van (grote) bedrijven, over weidevogelbeheer en over de effecten van viscose.
Aan de landbouw zijn drie artikelen gewijd: een over natuurinclusieve landbouw, een ander over de (farce van de) ‘kalenderlandbouw’, en een derde is een reactie op het rapport van de WUR (Wageningen universiteit) over perspectieven op landbouw, voedsel en natuur.
Verder staat er een oproep in aan (collega-)schrijvers om zich te reflecteren op hun rol in de samenleving. En ten slotte staan er maar liefst drie columns in.

Lezen: Bladgroen december 2023.