Gemeente-Boxmeer-rijdt-scheve-schaats op de Hoekstraat

Varken in stalNa bijna 17 jaar zijn de oude varkensstallen van Cornelissen BV op Hoekstraat 14 in Rijkevoort nog steeds niet voorzien van de vereiste luchtwassers. Zelfs na een verzoek om handhaving lijkt de gemeente weinig zin te hebben om hiertegen op te treden. Een chronologisch overzicht:

20 juli 2004. De gemeente Boxmeer verleent een milieuvergunning voor Hoekstraat 14 en 16. Volgens deze vergunning mag er op Hoekstraat 16 een zeugenstal voor 900 zeugen worden gebouwd als er op de twee oude stallen op Hoekstraat 14 luchtwassers komen met een ammoniakverwijderingsrendement van 70%. De stal op Hoekstraat 16 wordt gebouwd, de luchtwassers komen er niet...
Zie milieuvergunning 20-07-2004, overzichtstekening, tekening Hoekstraat 14, tekening Hoekstraat 16.

15 juli 2008. De gemeente Boxmeer verleent een milieuvergunning voor een grote vleesvarkensstal op Hoekstraat 14, onder de voorwaarde dat er op de twee oude stallen op Hoekstraat 14 luchtwassers met een rendement van 95% komen. De buren zien de bui al hangen en sturen een zienswijze. De gemeente neemt in de vergunning het voorschrift op dat de nieuwe stal pas in gebruik genomen mag worden als de twee oude stallen van een luchtwasser zijn voorzien. De vleesvarkensstal wordt gebouwd en in gebruik genomen, de luchtwassers komen er nog steeds niet...
Zie milieuvergunning 15-07-2008 en tekening Hoekstraat 14.

19 juli 2017. Buurman Peeters (Hoekstraat 7) vraagt de gemeente handhavend op te treden. Hij vraagt de gemeente ervoor te zorgen dat de oude stallen op Hoekstraat 14 niet langer in afwijking van de vergunning gebruikt worden. Zie verzoek om handhaving.

19 oktober 2017. De raadsfractie SP stelt vragen aan het college. Klopt het dat Cornelissen BV met belastinggeld wordt geholpen om de overbelaste situatie op Hoekstraat 12 (andere buurman) op te lossen door deze woning op te kopen?

16 november 2017. De gemeente Boxmeer heeft het verzoek om handhaving beoordeeld en komt tot een wel heel bijzondere conclusie. Volgens de gemeente staan er alleen op Hoekstraat 16 oude stallen. En aangezien meneer Peeters in zijn verzoek schrijft over oude stallen, heeft zijn verzoek volgens de gemeente betrekking op Hoekstraat 16 in plaats van op Hoekstraat 14!? De gemeente wijst het verzoek om handhavend op te treden op Hoekstraat 14 toe. Waarom? Omdat de gemeente de firma Cornelissen net een last onder dwangsom heeft opgelegd vanwege allerlei mankementen aan de luchtwassers op Hoekstraat 16!? Zie besluit op verzoek om handhaving.

20 november 2017. Peeters maakt direct bezwaar tegen het besluit van de gemeente Boxmeer. Hij geeft aan dat zijn verzoek wel degelijk betrekking heeft op Hoekstraat 14 en vraagt de gemeente daar alsnog voortvarend te gaan controleren en handhaven.

22 november 2017. De secretaris van de bezwarencommissie bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift. Hij stelt voor de behandeling van het bezwaarschrift op te schorten, omdat de gemeente heeft laten weten alsnog een controle te laten uitvoeren op Hoekstraat 14.

28 november 2017. De gemeente beantwoordt de vragen van de raadsfractie SP. (De antwoorden worden op 16 januari 2018 openbaar gemaakt.) Volgens het college heeft de raad opdracht gegeven om na te gaan op welke wijze in de overbelaste situatie verbetering kan worden gebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar bestaande subsidieregelingen, zoals de provinciale Subsidieregeling Urgentiegebieden Noord-Brabant. Volgens het college is uit onderzoek gebleken dat de ondernemer onderneemt binnen de hem vergunde rechten en dat de voorschriften uit de vergunningen worden nageleefd!? Een bijzondere bewering, want dat “onderzoek” vond op Hoekstraat 14 pas plaats op 6 december 2017 en op Hoekstraat 16 was op 2 november 2017 een last onder dwangsom opgelegd! De raad wordt hier bewust op het verkeerde been gezet!

6 december 2017. De Omgevingsdienst Brabant Noord voert een milieucontrole uit op Hoekstraat 14 en constateert diverse overtredingen:

  • Stal 1 en 2 zijn niet voorzien van een luchtwasser;
  • In stal 3 liggen 360 varkens te veel (in plaats van 12 afdelingen voor 180 vleesvarkens zijn er 14 afdelingen gebouwd);
  • Er is geen wasplaats voor vrachtwagens en geen hygiënesluis;
  • Op stal 3 staat een luchtwasser met 85% in plaats van 95% emissiereductie;
  • Er mankeert van alles aan de werking, de installatie en het onderhoud van de luchtwasser op stal 3.

20 december 2017. De gemeente wijzigt het besluit van 16 november 2017. De gemeente ziet geen aanleiding het handhavingsverzoek ook ten aanzien van Hoekstraat 14 toe te wijzen.  De geconstateerde overtredingen zijn volgens de gemeente “van geringe ernst”!? Daarom stuurt de gemeente de firma Cornelissen slechts een waarschuwingsbrief. Cornelissen moet de overtredingen binnen 3 maanden beëindigen. Zie aanvullend besluit op verzoek om handhaving.

27 december 2017. Peeters maakt bezwaar tegen het besluit van 20 december 2017.

6 februari 2018. Hoorzitting van de bezwarencommissie waar het bezwaar van meneer Peeters wordt behandeld. De bezwarencommissie brengt binnen 4 weken advies uit aan de gemeente. Het college moet uiterlijk 22 maart 2018 een besluit nemen op het bezwaarschrift van meneer Peeters.

20 februari 2018. Omgevingsdienst Brabant Noord: 2e controlerapport Hoekstraat 14. Conclusie: bedrijf voldoet NOG STEEDS niet aan de regels.

29 maart 2018. Gemeente Boxmeer na hercontrole op 20-03-2018: luchtwassers zijn nog steeds niet geplaatst, gemeente dreigt met dwangsom als het over 3 maanden niet goed is.

20 april 2018. Van de Provincie Noord-Brabant ontvangen: de aanvraag van Cornelissen BV voor SUN subsidie om Hoekstraat 12 op te kopen, inclusief het bijbehorende verbeterplan van de Gemeente Boxmeer. De provincie is bereid om €90.000,- te betalen aan Cornelissen BV voor de aankoop van Hoekstraat 12.

2 mei 2018. Reactie mijnheer Peeters op verbeterplan Hoekstraat Rijkevoort.

5 juni 2018. Gemeente Boxmeer: na controle is het nog steeds fout, het bedrijf voldoet ook niet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Gemeente kondigt opnieuw aan om dwangsom op te leggen als het over 3 maanden nog niet goed is.

4 juli 2018. brief Omgevingsdienst Brabant Noord:  bij controle op 4-7 bleek het weer niet goed.

17 juli 2018. Gemeente Boxmeer: Besluit om niet te handhaven omdat er "zicht op legalisatie" is door het met subsidie opkopen van Hoekstraat 12.

8 augustus 2018. Omdat Hoekstraat 14/16 één vergunning is en er op Hoekstraat 16 óók van alles mis is, stuurt mijnheer Peeters weer een brief naar de Provincie Noord Brabant over de aanvraag SUN subsidie. In de hoop dat de Gedeputeerde Mevr. Annemarie Spierings (D66) nu wel haar verantwoordelijkheid neemt, en de SUN subsidie afwijst. Hij stuurt een overzicht met wat er allemaal mis is op Hoekstraat 14 én 16. Dat is niet op te lossen door het verstrekken van subsidie. (2 wassers op 16 zijn andere luchtwassers dan vergund, en ze zijn ondergedimensioneerd). De provincie zou het argument dat Hoekstraat 16 ook nog steeds flink in overtreding is ook moeten betrekken in hun afweging om de SUN te verlenen, het is tenslotte nog steeds één vergunning. (afgezien van wat er allemaal moet worden gelegaliseerd op 14 en de uitbreiding van 1800 mestvarkens die door de SUN moet worden vergund)

20 september 2018. Commissievergadering Gemeente Boxmeer, o.a. behandeling vragen SUN subsidie Hoekstraat, zie agendapunt 3.

2 October 2018. Heer Peeters heeft gesprek met provincieambtenaar: die speelt voor dommetje......

23 october 2018. Milieuvereniging Land van Cuijk meent dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden verleend en dient een zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in. Handhaven ligt meer in de rede.

16 november 2018. Vandaag bezocht de Commissie Biesheuvel alle betrokkenen rond de casus Hoekstraat Rijkevoort. Deze commissie is in het leven geroepen door De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer. Na eerdere gesprekken begin oktober, waar vele burgers bij betrokken waren, zijn de leden van de commissie op de uitnodiging in gegaan en hebben een veldbezoek afgelegd. Men was zeer geïnteresseerd, er werd echt doorgevraagd en MLvC had het mee voorbereid met een heldere presentatie.

Naast de casus was men ook geïnteresseerd in het grotere verhaal m.b.t. de veehouderij in Nederland en onze visie daarop.  Ook bij het gesprek was Nout Verbeek aanwezig. Deze advocaat is de raadsman, die de burgers bij staat in een civielrechtelijke zaak: de Staat Gedaagd. Die zal zich richten tegen het geurbeleid en van de Nederlandse Staat en een aantal gemeenten, waaronder Boxmeer.

Medio 2019. De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in het verzoek om handhaving en de bezwaren van Peeters:

  • De beroepen worden gegrond verklaard.
  • De besluiten van Gemeente worden vernietigd.
  • Gemeente Boxmeer is bezig met "pappen en nathouden" (punt 3.3)
  • Gemeente moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van de bezwaren en een dwangsom.
  • Gemeente moet de kosten van Peeters vergoeden.

23 october 2019. Er wordt een omgevingsvergunning verleed voor "Verbouwen bedrijfsgebouw, Hoekstraat 14 Rijkevoort".

2 december 2019. Mlvc is van mening dat de omgevingsvergunning vanwege talrijke onvolkomenheden niet verleend kan worden. Wij dienen een zienswijze hierop in.

Conclusies:

De al 16 jaar verplichte luchtwassers op stal 1 en stal 2 hoeven niet te worden geplaatst. Een klein gedeelte van stal 2 wordt op de combiwasser van stal 3 aangesloten. Stal 3 mag uitgebreid worden van 2160 naar 3960 vleesvarkensplaatsen, een uitbreiding met 1800 vleesvarkens.

Bepalend voor deze zicht op legalisatie is het opkopen van burgerwoning Hoekstraat 12 m.b.v. de SUN-subsidie van de Provincie Brabant.

Over deze SUN-regeling zijn vragen gesteld door de Partij voor de Dieren. Gedeputeerde A.Spierings beantwoordt de vragen: Luister

Op een tweetal punten verschillen we vooralsnog van mening.  Naar onze mening wordt het bouwblok uiteindelijk groter dan 1,5 hectare wat de Verordening Ruimte (art 7.2) van de provincie Brabant niet toelaat.

Verder wordt de woning op Hoekstraat 7 ernstig belast en dient deze tuinderswoning (geen veehouderij) beschermd te worden als een normale burgerwoning: Zie rechterlijke uitspraak in een vergelijkbaar geval

Als de huidige illegale situatie is vergund, én er uitgebreid mag worden met 1.800 vleesvarkens, én het geld van de Provincie Brabant voor de SUN subsidie is bijgeschreven op de rekening van Cornelissen BV, sleept Cornelissen BV de Provincie Brabant voor de rechter.

Waarom?  De landelijke overheid heeft besloten dat in 2028 alle stallen 85% emissiereductie moeten halen, GS van Provincie Brabant heeft deze datum naar voren gehaald naar 01-01-2022. En omdat Cornelissen BV ook geen zin heeft daaraan te voldoen dreigen ze de Provincie Brabant in hun vergunningaanvraag, op pagina 8 onder 10, Toekomstige Ontwikkelingen al met procedures.

De stallen op Hoekstraat 14 moeten volgens de huidige vergunning al 16 jaar voldoen aan deze eis van 85% emissiereductie, dus de Provincie Brabant kan beter hun SUN-subsidie (gemeenschapsgeld!!) nuttiger besteden. Zie voorwaarden. Het verstrekken van deze subsidie heeft juist een flinke toename van ammoniakuitstoot tot gevolg, afgezien van  de spreekwoordelijke en toepasselijke STANK VOOR DANK......

14 juli 2020. Gemeente Boxmeer verleent toch een omgevingsvergunning eerste fase (milieu) voor het uitbreiden en veranderen van de varkenshouderij.

31 augustus 2020. We dienen hierop maar weer een Beroepschrift in op diverse punten, op 25 januari 2021 dienen we een aantal aanvullingen op dit beroepschrift in, 10 februari aanstande dient dit in Den Bosch.

30 januari 2021.  MLvC verzoekt om de vergunning i.h.k.v de Natuurbeschermingswet in te trekken, omdat de aanvrager frauduleus heeft gehandeld door onjuiste informatie te verstrekken over de wijze waarop het bedrijf is opgericht en in werking is.
Die vergunning i.h.k.v de Natuurbeschermingswet zou recht geven op depositie op o.a. de Oeffelter Meent die al sinds 16 mei 1980 die status heeft. (zie bijlage:).
Op 2 februari meldt ODBN ons in hun ontvangstbevestiging dat ze de intrekking op grond van het verkeerde artikel (2.7) van de Natuurbeschermingswet hebben ingetekend. Dat zou ons een hoop geld kosten, wij hebben echter het verzoek ingediend op grond van artikel 5.4.
14 februari 2021. Wij dienen een verzoek om rectificatie van de ontvangstbevestiging op ons verzoek om de vergunnning in te trekken in.
En op 23 februari 2021 ontvingen wij een juiste ontvangstbevestiging.
En op 8 maart meldt ODBN dat ze hun beslistermijn verlengen: de provincie bestudeert recentelijke uitspraken van de Raad van State , om aan te kunnen geven wat de gevolgen hiervan zijn voor  vergunningverlening.
Op 9 april dienen wij een beroepsschrift hierover in bij de rechtbank in Den Bosch.

Op 30 januari 2021 had de Milieuvereniging verzocht om intrekking van de Natuurbeschermingswetvergunning wegens fraude, op 27 mei 2021: de provincie weigert dit, zie bijlage.
In deze brief valt ons het meeste op en met eigen woorden geformuleerd: wij besluiten alleen over vergunningen en als betrokkenen zich daar niet aan houden dan is dat niet ons probleem. Blijkbaar moet een andere overheidsinstantie dan iets doen. Merkwaardig en volgens ons een grote fout in het systeem.
Op 6 juli 2021 dienen wij tegen deze afwijzing van het intrtekkingsverzoek proforma een bezwaar in bij Gedeputeerde Staten.
En op 5 september 2021 volgde ons definitieve bezwaar tegen afwijzing van het intrekkingsverzoek.

Op 14 juni 2021 verleende Gemeente Boxmeer een omgevingsvergunning voor aanpassing/uitbreiding en op 8 augustus 2021 dienen wij hiertegen bij de bestuursrechter in Den Bosch een beroep in.

September 2021: De Provincie wil een zoommeeting over de afwijzing van ons intrekkingsverzoek van de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aan de eigenaar van Hoekstraat 14 te Rijkevoort n.a.v. ons bezwaar dat we hiertegen hebben ingediend. Deze mediation zien we niet zitten, dus wijzen we deze zoommeeting af.

1 april 2022: Daarnaast loopt er al een maandenlang traject voor beide bedrijven onder begeleiding van de Omgevingsdienst om tot een oplossing te komen voor zowel de buurtbewoners als de natuur. Dit na serieuze voorstellen van de ondernemer. Bedachte oplossingen stuitten op juridische problemen bij de provincie Noord-Brabant. Vervolgens is er overleg met de gemeente geweest met de vraag of met hun medewerking nog een oplossing te vinden zou zijn. Dat blijkt uiteindelijk niet het geval.

Juli 2022: Op 18 juli  2022 is er daarom alsnog een hoorzitting over ons intrekkingsverzoek van januari 2021 bij de Brabantse Hoor- en adviescommissie. De Omgevingsdienst Brabant Noord dient hiervoor een verweerschrift in op ons intrekkingsverzoek.
Leden van MLvC hebben zich geërgerd aan de kwaliteit van de hoorzitting. De vertegenwoordiger van de provincie hield een verhaal dat niet ter zake doende was, had geen tijd om het verzoek van MLvC te bestuderen en de commissieleden hadden geen vragen. Daar ga je dan met je gedegen voorbereiding. Zie impressie.

2 augustus 2022: De bestuursrechter meld het onderzoek te sluiten en binnen 6 weken uitspraak op ons beroep te doen.
4 augustus 2022: De bestuursrechter meld het onderzoek niet te sluiten maar dat het door gaat en zegt niks meer over een uitspraak. Is dat een ongelukje of zijn ze het er niet met elkaar over eens?

8 november 2022: de Bossche Bestuursrechter gaat op 14-2-2023 toch verder onderzoek doen naar vergunbaarheid illegale situatie Hoekstraat.
Er kwamen in totaal in totaal vier brieven over.

Op 27 november 2022 stuen wij GS een ingebrekestelling omdat de beslistermjn op ons verzoek tot intrekking van de natuurvergunning via de in mei aangekondigde formele bezwaarprocedure niet tijdig is beslist.

2 februari 2023: ODBN dient bij de rechtbank een verweer in tegen ons beroep van 8 augustus 2021 tegen de verleende vergunning. Ook gemeente LvC diet een verweer en nog een aanvulling in.

26 apriil 2023: na een pauze omdat er een mogelijke schikking tussen partijen in zat die uiteindelijk toch niet door ging hebben we de rechtbank verzocht de procedure voort te zetten.

 

Situatieschets hoekstraat 14