Ecologische Verbindingszone Visioterrein

In 2015 heeft de toenmalige gemeente Grave het terrein gekocht waar voorheen het instituut voor blinden en slechtzienden Visio was gevestigd. Een concreet plan was er niet voor het terrein, in de loop der jaren zijn wel alle gebouwen gesloopt. Visio heeft op het oostelijke deel van het terrein een nieuwe, kleinere school gebouwd. Bij het opnieuw ontwikkelen wordt rekening gehouden met de Vestingvisie Grave. Dit is een visie die aangeeft hoe Grave zich in de toekomst stedenbouwkundig en ruimtelijk zou kunnen ontwikkelen. De vestingvisie is gemaakt in samenspraak met individuele bewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. In 2022 heeft stedenbouwkundig bureau West8 op verzoek van de gemeente een visie op het terrein gepresenteerd.

Hierin zijn de vestingwerken deels hersteld of zichtbaar gemaakt door bijvoorbeeld waterpartijen (grachten), hoogteverschillen en begroeiing. In het noordelijke centrale deel wordt een parkeerterrein gerealiseerd, in de noordoosthoek komt bebouwing. Verder is er ook aandacht voor groen en recreatie.
De MLvC heeft samen met 4 groene instanties die in en rond Grave actief zijn een reactie geschreven aan de gemeente Land van Cuijk. Hierin vragen zij om aandacht voor een “groene” invulling van het terrein. Zo zou er een brede EVZ (ecologische verbindingszone) over het terrein gerealiseerd moeten worden waardoor de maasuiterwaarden worden verbonden met de Graafsche Raam. Daar is inmiddels al een EVZ voltooid. Om te spreken van een volwaardige EVZ moet er een faunapassage komen waardoor dieren veilig de aangrenzende provinciale weg N321 (Jan van Cuijkdijk) kunnen passeren. Hiervoor is de medewerking nodig van het waterschap (beheerder van de dijk), de provincie (beheerder van de weg) en de gemeente (ontwikkeling Visioterrein). Omdat een aantal projecten hier samenkomen dient gezamenlijk een plan van aanpak vastgesteld te worden. Het gaat hierbij om de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein, groot onderhoud aan de N321 en zoals gezegd de ontwikkeling van het Visioterrein. Dat de gemeente de sleedoornpage heeft aangewezen als prioritaire soort, die zich moet kunnen verplaatsen van de Kraaijenbergse Plassen naar Keent, vormt een extra argument voor de realisatie van deze door ons gewenste EVZ. Inmiddels is ook daar, in de werkgroep die de route voor de sleedoornpage uitstippelt, deze EVZ op de kaart gezet als alternatief. Het wachten is op de partijen, die tot een gezamenlijk besluit moeten komen met betrekking tot de faunapassage.