Ammoniak en Natura 2000 gebieden

 

De Milieuvereniging maakt zich zorgen over de depositie van ammoniak op de Natura 2000 gebieden. Bedrijven die relatief dicht bij een dergelijk gebied liggen, ondervinden nu beperkingen, maar bedrijven die verder weg liggen niet. Toch is het zo dat dit grote aantal vervuilende bedrijven op grotere afstand van de Natura 2000-gebieden tezamen nog een substantieel deel van de depositie vormen dat de natuurwaarden aantast. Immers van één druppel word je niet nat en toch bestaat een regenbui uit niets dan regendruppels.

In verband hiemee heeft de milieuvereniging aan de gemeente Boxmeer in een brief om gegevens gevraagd. In deze gemeente ligt namelijk het enige Natura 2000 gebied van het Land van Cuijk: de Oeffelter Meent.

Dit is de brief:

 

 

Geacht College,

Reeds vele decennia is de stikstofdepositie op de natuurgebieden onderwerp van gesprek. Onze vereniging hield in de jaren tachtig van de vorige eeuw al excursies om de schadelijke gevolgen voor de natuur aan de burgers en politici uit te leggen.

Dat heeft vervolgens geresulteerd in een verdere versoepeling van de regelgeving voor de veehouderij. Deze veehouderij heeft zich dan ook zo ontwikkeld dat er gesproken kan worden van een manifest probleem voor de natuur en de gezondheid en het welbevinden van de mens.

Slechts de Natura 2000-gebieden hebben nog een status die bescherming geeft, maar ook daar is de depositie dermate hoog dat de te bereiken doelen steeds naar de toekomst worden verschoven.

Bedrijven die relatief dicht bij een dergelijk gebied liggen, ondervinden nu beperkingen, maar bedrijven die verder weg liggen niet. Toch is het zo dat dit grote aantal vervuilende bedrijven op grotere afstand van de Natura 2000-gebieden tezamen nog een substantieel deel van de depositie vormen dat de natuurwaarden aantast.

Derhalve verzoeken wij u om ons alle verleende vergunningen/meldingen Wet milieubeheer aan te leveren, die aangevraagd zijn ná 1 juli 2015, waarbij de ammoniakemissie met meer dan 200 kg/j toeneemt t.o.v. de vorige vergunning/melding en waarvoor geen Natuurbeschermingswetvergunning is aangevraagd bij de provincie.

Wij zien uw antwoord op bovenstaand verzoek graag vóór 1 januari 2016 tegemoet. Bij voorkeur digitaal.

Ook ontvangt U in voorkomende gevallen van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Graag ontvangen wij  van u per omgaande een digitaal bericht als een dergelijke verklaring door U is ontvangen, uiteraard met de gegevens waaruit blijkt om welke vergunning het gaat. 

Wij danken U bij voorbaat voor de medewerking

 

Namens de Milieuvereniging Land van Cuijk

Jan Reijnen, secretaris

 

Antwoorden van de 5 gemeenten:

https://www.mlvc.nl/images/uploaded/files/IMG_20151212_0001.pdf

 

Naar nieuwsoverzicht