Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in het Land van Cuijk op het gebied van natuur en milieu? Wij vroegen de politieke partijen te reageren op 14 stellingen over landschap, water, energie, landbouw en natuur. De meeste partijen hebben dat gedaan. In Sint Anthonis reageerden alle partijen, in Grave 5 van de 6 aangeschreven partijen, in Cuijk 7 van de 10, in Mill en Sint Hubert 2 van de 3 en in Boxmeer slechts 3 van de 6. De PvdA in Cuijk en de SP in Boxmeer zegden toe te reageren maar deden dat niet. LOF en VDB/LO in Boxmeer zouden bekijken of ze zouden reageren en deden dat niet. AB'90 in Mill en Sint Hubert vond het 'te vroeg' om te reageren (?) en van nieuwkomers Gewoon Doen in Cuijk en D'66 in Grave hoorden we niets. Liberaal Land van Cuijk liet weten niet te willen reageren (gebrek aan standpunten misschien?).

Dit zijn de stellingen die wij de politieke partijen in het Land van Cuijk voorlegden:

Stelling 1: Landschap en ruimte
Wij willen dat er zuinig wordt omgesprongen met de schaarse ruimte door eerst bestaande bebouwing en bedrijventerreinen optimaal te benutten voordat nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden ingezet op behoud van zoveel mogelijk groen en ruimhartige compensatie.

Stelling 2: Natuur
Wij willen zorgen voor bescherming en herstel van natuur en cultuurlandschap (zoals zandpaden en landgoederen) en waar mogelijk nieuwe natuur toevoegen, bijvoorbeeld in het kader van de groenblauwe dooradering van het buitengebied (Stika) of het Natuurnetwerk Brabant.

Stelling 3: Ecologische verbindingszones
Wij willen de ecologische verbindingszones die in de gemeente gepland zijn, samen met burgers, boeren en buitenlui realiseren en burgerinitiatieven voor natuur ondersteunen. Wij gaan er ons sterk voor maken om bestaande verbindingszones tegen invloeden van buitenaf te beschermen.

Stelling 4: Ecologisch bermbeheer
Wij gaan ons inzetten voor ecologisch en bij-vriendelijk groen- en bermbeheer, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. We gaan in onze gemeente stoppen met klepelen van de bermen; het is een vorm van bemesting.

Stelling 5: Door anderen in gebruik genomen bermen
Wij gaan ons inzetten om bermen die van de gemeente zijn en thans door anderen / agrariërs in gebruik zijn genomen, terug te halen en natuurvriendelijk in te zaaien en te onderhouden (dus verarmen).

Stelling 6: Water en energie
In onze gemeente gaan we, met name bij nieuwbouw:

  1. afvoer van regenwater zoveel mogelijk afkoppelen van het riool om overstroming te voorkomen en grondwater aan te vullen;
  2. groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling, zo mogelijk in combinatie met zonnepanelen;
  3. bouwplannen op zonne-oriëntatie toetsen. Zeker veestallen. Dit biedt kansen voor energieopwekking; 
  4. nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet aansluiten maar zorgen voor energie neutrale woningen.

Stelling 7: Landbouw
Wij willen in onze gemeente grondgebonden landbouw stimuleren en ondersteunen via onder andere ruimtelijke plannen; en uitbreiding van de veestapel voorkomen.

Stelling 8: Geurnormen
Wij zijn er voorstander van om in onze gemeente strenge geurnormen op te stellen om overlast te verminderen en de volksgezondheid te beschermen. Wij willen uitgaan van 2 odour units in de bebouwde kom en 5 odour units in het buitengebied voor alle woningen (voorgrondbelasting). Wij willen volksgezondheid op de eerste plaats zetten.

Stelling 9: toezicht en handhaving veehouderij
Wij gaan ons sterk maken voor een beter toezicht en meer handhavingscapaciteit om de naleving van vergunningen en de juiste werking van stalsystemen (waaronder luchtwassers) te garanderen en mestfraude te voorkomen.

Stelling 10: Stadslandbouw en volkstuintjes
Wij willen initiatieven ontwikkelen om voldoende ruimte te bieden voor stadslandbouw en volkstuintjes, zodat mensen verantwoord en goedkoop voedsel kunnen verbouwen en tegelijkertijd bewuster worden van de herkomst van hun voedsel.

Stelling 11: Luchtkwaliteit
Wij gaan ons inzetten voor voldoende beplanting rondom wegen om fijnstof af te vangen en voor het instellen van een milieuzone om de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden te verbeteren.

Stelling 12: Asfalt
In onze gemeente wordt geen extra nieuw asfalt aangelegd.

Stelling 13: Duurzame energie
Wij gaan er ons sterk voor maken om geen vergunningen meer te verlenen voor mestvergistingsinstallaties en biomassacentrales. Zij leveren geen bijdrage aan de overgang naar duurzame energie en berokkenen aanzienlijke schade aan de leefomgeving.

Stelling 14: Minder beesten
Wij gaan ons inspannen om het aantal dieren - het centrale probleem van de gezondheids- en milieuschade veroorzaakt door de intensieve veehouderij - in onze gemeente significant te verminderen.

En dit zijn de antwoorden die de politieke partijen in het Land van Cuijk gaven:

Tabel gemeenteraadsverkiezingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dit zijn, per gemeente, de toelichtingen die de politieke partijen op hun antwoorden gaven:

 

Gemeente Boxmeer
Gemeente Cuijk
Gemeente Grave
Gemeente Mill en Sint Hubert
Gemeente Sint Anthonis

 

 

Naar nieuwsoverzicht