Waterschap graaft breukzone door.

Wij stellen wat kritische vragen aan het waterschap Aa en Maas:

Beste mevrouw Savelkouls,

Eerdere dit jaar, in maart, heb ik telefonisch met u gesproken en heb ik  mijn zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen in het natuurontwikkelingsgebied de Hoge Raam. Betreffend gebied is gelegen in de gemeente Landerd en bevindt zich ten zuidoosten van de Rustvense loop, daar waar deze uitmondt in de Hooge Raam. Dit terrein is aangewezen als Ecologische verbindingszone (EVZ) Het terrein kent bijzondere geologische waarden door het dagzomen van de aanwezige breuklijn in de aardkorst en waarvan ten gevolge hiervan het unieke ‘wijstverschijnsel ’ zich voordoet.  Bijzondere planten hebben zich in dit biotoop weten te vestigen zoals  gevlekte orchis, rietorchis welriekende schroeforchis en paarbladige goudveil. Verder valt deze omgeving aan te merken als beverleefgebied met een stabiele beverpopulatie.  In verband met vermeende wateroverlast op naburige landbouwpercelen is in opdracht van Waterschap Aa en Maas ter hoogte van de breukzone een bypass, parallel aan de Hooge Raam, aangelegd. Hierbij is de breukzone doorgraven, waar tengevolge hiervan het kwelwater versneld wordt afgevoerd pal beneden de stuw in de Rustvense loop.

Met uw collega, de heer Douwe Terpstra, heb ik deze onwenselijke situatie eveneens besproken en mijn zorgen hieromtrent kenbaar gemaakt. Mij is toegezegd dat het hier om een tijdelijke situatie zou gaan en gezocht zou worden naar een duurzame oplossing. De doorgraven breukzone zou hierna worden hersteld. Collega biologen en een vooraanstaand geoloog hebben eveneens hun verontwaardiging uitgesproken over genoemde handelwijze en hun zorgen hieromtrent aan uw organisatie kenbaar gemaakt.

 

Op 12 oktober jl. heb ik wederom betreffend gebied bezocht. Van herstel aan eerder genoemde doorgraven breukzone bleek geen sprake. Verder heb ik opgemerkt dat in de gegraven bypass zich een beverdam bevond. Deze was nog in aanbouw. Duidelijk zichtbaar was, dat recentelijk een eerder door de bever opgeworpen dam op exact dezelfde locatie, machinaal was verwijderd. De bever is in ons land een beschermde diersoort.

Tijdens mijn bezoek heb ik tevens opgemerkt dat door genoemde en eerdere graaf en onderhoudswerkzaamheden, vanaf de Logtsedijk tot aan de vergraven breukzone, door insporing van (te) zware rups en wielbelasting, het terrein ernstig is verdicht. Insporing tot wel plaatselijk o,4 meter is in een natuurterrein hoogst ongewenst en dient te worden hersteld. Daarnaast is maaisel en bagger op de taluds van de in de Hooge Raam uitmondende sloten achter gelaten. In verband  met de huidige beheersmaatregelen en het hiermee beoogde verschralende effect in betreffend terrein is dergelijk handelen niet wenselijk.

Samengevat:

  • Het verstoren van een breuklijn in een natuurterrein is zeer ongewenst. Het kwelwater in deze zone wordt hierdoor versneld afgevoerd en druist in tegen de doelstelling van het Waterschap,  nl. waterconservering;
  • Het verwijderen van een beverdam in een beverleefgebied is vernieling van hun biotoop , leidt tot verstoring van de beverpopulatie en haar activiteiten en is bovendien bij wet verboden ;
  • Het betreft een natuurontwikkelingsgebied in een EVZ waar landbouwkundige belangen ondergeschikt dienen te zijn aan die van natuur en landschap;
  • Betreffend gebied kent bijzondere aardkundige waarden nl. de aanwezigheid van een breukzone in de aardkorst met als resultaat het wijstverschijnsel;
  • Insporing van wielen van werktuigen is,  gezien de terreinbestemming, zeer ongewenst;
  • Het gevoerde maaibeheer in watergangen in dit terrein geeft te zien dat het maaisel op de oevers achterblijft. Dit is niet wenselijk vanwege het bemestende effect.

Verder heb ik begrepen dat, om betreffend gebied robuuster te maken, onderhandelingen plaatsvinden voor aankoop van (voormalige) landbouwpercelen. Ook het Staatsbosbeheer zou hier een aandeel in hebben.

Graag wil ik van u vernemen:

  •  of u op de hoogte bent van hier genoemde ontwikkelingen en haar ongewenste uitwerkingen;
  • wat de beoogde doelen zijn van dit handelen;
  • wat de eerder toegezegde herstelmaatregelen inhouden en binnen welk tijdsbestek deze zullen worden uitgevoerd;
  • wat, voor zover mogelijk, de voortgang is met betrekking tot de aankoop van aanpalende (landbouw)gronden.

Dagelijks Bestuurslid/Loco Dijkgraaf Waterschap Aa&Maas, ir. EHJM (Ernest) de Groot, heb ik van voornoemde situatie in kennis gesteld en heeft mij toegezegd dit bij uw organisatie onder de aandacht te zullen brengen.

 

Alvast bedankt voor uw aandacht,

Met vriendelijke groet,
namens de Milieuvereniging Land van Cuijk,
Gerard Hermens,

Naar nieuwsoverzicht