De Kraaijenbergse Plassen

Toeristische poort
De gemeente Land van Cuijk wil graag dat De Kraaijenbergse Plassen, het gebied tussen Beers en Linden, zich de komende jaren ontwikkelt tot de toeristische poort van het Land van Cuijk. De gemeente heeft het rapport Toekomstig Watergebruik Kraaijenbergse Plassen met bijbehorend uitvoeringsprogramma op laten stellen om de ontwikkelingen in het gebied te stroomlijnen.
Wij gaven onze mening tijdens de Stakeholdersbijeenkomst op 29 maart 2022 en het Werkatelier op 16 mei 2022. Lees hier ook het verslag van het werkatelier.

Waterpark Dommelsvoort
Het oostelijke deel van De Kraaijenbergse Plassen is aangewezen voor de ontwikkeling van grootschalige voorzieningen voor watergebonden recreatie en toerisme. Dutch Resorts BV (onderdeel van TopParken) ontwikkelt in samenwerking met de gemeente tussen de zuidelijke plas en Beers een bungalowpark voor 550 recreatiewoningen en een jachthaven met 400 ligplaatsen: Waterpark Dommelsvoort (zie www.gemeentelandvancuijk/dommelsvoort).
De voormalige gemeente Cuijk heeft in 2012 het bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Waterpark Dommelsvoort vastgesteld. Het gebied kreeg de bestemming "Recreatie - Uit te werken". Deze bestemming moet nader worden uitgewerkt in een uitwerkingsplan voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor de bouw van de recreatiewoningen en de aanleg van het park.
Dutch Resorts heeft een concept Masterplan opgesteld (d.d. 1 mei 2023) waarin de hoofdstructuur en de ruimtelijke inrichting van Waterpark Dommelsvoort zijn omschreven. Het concept Masterplan omvat het schetsontwerp, de ontwerponderbouwing, het landschapsplan en het beeldkwaliteitsplan. Het Masterplan vormt een belangrijk uitgangspunt voor het uitwerkingsplan en het bijbehorende plan MER. Wij dienden op 27 juni 2022 onze zienswijze in bij Gedeputeerde Staten over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de mer-procedure. Inmiddels zijn alle betrokken partijen geconsulteerd en wordt het concept Masterplan aangepast en aangevuld. Ook worden een concept uitwerkingsplan en een concept plan MER opgesteld.

November 2023: D66 stelt kritiche vragen aan de provincie.

De thema-avond over het (concept)masterplan van Waterpark Dommelsvoort op 21 september is gecanceld. Het Milieueffectrapport (MER) en het uitwerkingsplan waren onvoldoende. Men miste o.a. de reactie van de provincie. Dit alles betekent dat zaken pas na 1 januari 2024 ter visie komt. Daarmee valt plan Dommelsvoort onder de Omgevingswet. Die wet eist een veel integralere benadering.

MLvC is in gesprek met de dorpsraden van Linden, Beers, Gassel en een vertegenwoordiging van de Heeswijkse Kampen. Ook gebruikers van de plassen, waaronder vrienden van de Groene Kraaij zijn hier bij betrokken. Samen wordt bekeken hoe we als “omgeving” het in een zo duurzaam mogelijke richting kunnen sturen.

Kliknieuws bericht op 23 jan 2024: