Bestemmingsplan buitengebied Boxmeer

Stelt een gemeente in het Land van Cuijk een bestemmingsplan op voor haar buitengebied, dan wordt onze vereniging vaak gevraagd zitting te nemen in de klankbordgroep. In zo'n klankbordgroep proberen wij ervoor te zorgen dat de bescherming van het milieu en van de bos- en natuurgebieden in de gemeente op de juiste manier in het bestemmingsplan worden opgenomen. Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Géén mestverwerking
  • Minder beesten
  • Géén lelieteelt
  • Géén boomteelt in beekdalen
  • Géén uitbreiding veehouderij
  • Rond de kernen gelegenheid bieden tot volkstuintjes

De gemeente Boxmeer werkte aan een nieuw bestemmingsplan voor haar buitengebied en vroeg ons zitting te nemen in de klankbordgroep.

Wij schreven het college een brief met onze opmerkingen en met de dassenparagraaf als bijlage.

De reactie van de gemeente Boxmeer hierop op 24-10-2018 waarin onze ideeen en wensen flink werden afgezwakt.

Daarop hebben wij op 22-1-2019 onze officiele zienswijze op het plan ingediend.

In haar brief van 19 maart 2019 reageerde de gemeente op onze zienswijze. We kregen slechts op één punt gelijk, namelijk ten aanzien van de bescherming van het Maasheggengebied door middel van een aanlegvergunningenstelsel. Omdat de gemeenteraad enige beleidsvrijheid heeft bij het vaststellen van bestemmingsplannen, hebben we besloten het hierbij te laten. Vanwege die beleidsvrijheid zou een gang naar de Raad van State waarschijnlijk weinig tot niets hebben opgeleverd.